Frichsparkens Erhvervsklub, vedtægter

1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Klubbens navn ”Frichsparkens Erhvervsklub”. Erhvervsklubben omfatter Frichsparken, Maskinfabrikken, Systematic, Yrsavej 34, Trindsøvej 5-9, Nannasvej 18 samt Valhalvej 1 (herefter området).

Stk. 2. Klubbens hjemsted er Aarhus Kommune.

2. Formål

Stk. 1. Klubbens formål er udgøre et forum hvorigennem medlemmerne får styrket kendskabet til virksomhederne i området, og de muligheder medlemmerne har for at trække på hinandens viden og virksomhed.

3. Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer af klubben kan optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse af klubbens formål, som er er hjemmehørende i området

Stk. 2. Der betales intet medlemskontingent.

Stk. 3. Henvendelse om optagelse sker til klubbens bestyrelse eller klubbens sekretariat.

4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i december måned. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens årsberetning, som skal indeholde oplysninger om de gennemførte aktiviteter.
  3. Valg af 3-6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  4. Indkomne forslag.

Stk. 3. Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslaget skal optages under punkt 6 på dagsordenen.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig anmodning til formanden fra mindst 1/4 af samtlige aktive medlemmer.

Stk. 5. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de eller det forslag, der har foranlediget indkaldelsen.

Stk. 6. Indkaldelse til en generalforsamling skal foretages med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelser om afgående bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter samt bestyrelsens forslag til genvalg eller nyvalg. Indkaldelsen kan ske skriftligt eller pr. e-mail til hvert enkelt medlem.

Stk. 7. Beslutning på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling afgives for vedtægtsændringer.

Stk. 8. Hvert medlem har en stemme, som skal afgives ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt fra medlemmet.

5. Bestyrelsen

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer, der vælges blandt klubbens medlemmer. Dog således, at Ejendomsselskabet Olav de Linde altid er repræsenteret i bestyrelsen med ét medlem.

Stk. 2. På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt 1-2 suppleanter blandt klubbens medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges som udgangspunkt for en 2 årig periode ad gangen. Det tilstræbes at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. 

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Stk. 5. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 7. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne.

Stk. 8. Beslutningerne træffes ved simpel absolut majoritet, dog er det i tilfælde af stemmelighed mødelederens stemme, der er afgørende.

6. Medlemsmøderne

Stk. 1. Bestyrelsen tilrettelægger og indkalder til medlemsmøder.

Stk. 2. Der afholdes fire (4) årlige arrangementer, hvor formålet er netværksdannelse, herunder evt. indlæg af foredragsholdere eller lignende.

7. Tegningsret

Stk. 1. Klubben tegnes af formanden alene eller i hans fravær af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

8. Opløsning

Stk. 1. Klubben kan kun opløses, hvis forslag herom vedtages efter de for vedtægtsændringer gældende regler. I tilfælde af opløsning træffer den generalforsamling, der har besluttet opløsningen, afgørelse om anvendelsen af foreningens formue.